Konkurs

Konkurs
Podstatou konkurzu je takový způsob řešení úpadku, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů

zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, a mohou být dále po skončení konkurzního řízení vymáhány prostřednictvím exekutora nebo soudně.

Rekodifikace soukromého práva přinesla do našeho právního řádu prostřednictvím ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“), dosud neznámou možnost vzniku neomezeného ručení (i bývalého) člena statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace za její závazky jako sankční následek za porušení povinnosti člena statutárního orgánu jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře.

Členové statutárního orgánu tak mají povinnost podat návrh na insolvenci ( konkurs) jinak se vystavují riziku neomezeného osobního ručení za dluhy společnosti.